Disclaimer - Privacy Policy

Carrosserie Jennes nv heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de diensten dewelke door Carrosserie Jennes nv worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van de Carrosserie Jennes en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Carrosserie Jennes nv enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Carrosserie Jennes nv behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Carrosserie Jennes nv en dat door de loutere mededeling van informatie aan Carrosserie Jennes nv, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Carrosserie Jennes nv.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Carrosserie Jennes nv middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Carrosserie Jennes nv worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Carrosserie Jennes nv onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Carrosserie Jennes nv ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Carrosserie Jennes nv inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Carrosserie Jennes nv treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van Carrosserie Jennes nv voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Carrosserie Jennes nv nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Carrosserie Jennes nv.

Carrosserie Jennes nv behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Carrosserie Jennes nv behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Carrosserie Jennes nv.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Carrosserie Jennes nv, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Carrosserie Jennes nv draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Carrosserie Jennes nv, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Carrosserie Jennes nv in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

5. Privacy Policy

Teneinde de verstrekking van informatie door Carrosserie Jennes nv aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, e-mailadres of telefoonnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

Carrosserie Jennes nv heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, offertes te kunnen maken of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

Carrosserie Jennes nv eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

6. Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

Analytics

De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten de eigenaar toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen.

Google Adwords conversietracking (Google)
Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google, Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze applicatie.

Google Analytics (Google)
Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.

Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

De Gebruiker contacteren - contactformulieren

Door het invullen van hun gegevens op het contactformulier, verstrekken de gebruikers toelating aan deze applicatie om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag zoals aangegeven in de hoofding van het formulier.